(58) 304 12 13

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności służy realizacji praw i obowiązków (w tym zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu praw) wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), dalej jako: rozporządzenie 2016/679.

 1. ADMINISTRATOR DANYCH

  Administratorem danych jest Pomorskie Centrum Terapeutyczne Magdalena Łobacz, Marta Sarbiewska spółka cywilna z siedzibą w Rumii (84-230) przy ul. Kosynierów 27 (dalej jako Pomorskie Centrum Terapeutyczne s.c.).

  Dane kontaktowe Administratora: nr. tel.: 535 333 826, e-mail: pktu.rumia@gmail.com

 2. DANE OSOBOWE PACJENTA

  Dane osobowe pacjenta każdorazowo pozyskiwane są bezpośrednio od pacjenta podczas zawierania umowy o podjęcie terapii lub podjęcie terapii grupowej oraz oświadczenia w przedmiocie potencjalnego zakażenia COVID-19 przekazanego Administratorowi lub osobom współpracującymi z Pomorskim Centrum Terapeutycznym s.c. w celu prowadzenia dokumentacji papierowej oraz ewentualnej dokumentacji medycznej.

 3. ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Administrator, w celu prowadzania terapii lub terapii grupowej, udzielenia opieki medycznej lub konsultacji psychologicznej, psychiatrycznej bądź terapeutycznej pozyskuje od pacjenta dane w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu oraz adresu e-mail, a także daty urodzenia, oznaczenia płci oraz numeru PESEL (ewentualnie w razie braku numeru PESEL rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość). Dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą obejmować także inne dane niezbędne do prowadzenia działalności leczniczej, w tym dane szczególnej kategorii dotyczące stanu zdrowia, informacje o chorobach przewlekłych pacjenta, alergiach oraz przyjmowanych lekach. Podanie danych, o których mowa powyżej jest obowiązkowe i wynika z Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 849 z późn. zm.), dalej jako: ustawa o prawach pacjenta oraz Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 666 z późn. zm.).

 4. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Pomorskie Centrum Terapeutyczne s.c. – jako zarejestrowany podmiot leczniczy – przetwarza dane osobowe pacjenta w celu:

  1. przetwarzania niezbędnego ze względu na cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze stosownie do przepisów rozporządzenia 2016/679 (art 6 ust. 1 lit. c i f rozporządzenia 2016/679);
  2. prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej stosownie do przepisów rozporządzenia 2016/679, ustawy o prawach pacjenta oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobów jej przetwarzania;
  3. (art. 9 ust. 2 lit. h rozporządzenia 2016/679 w zw. z art. 24 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta);
  4. ustalenia tożsamości pacjenta przed przystąpieniem do terapii, terapii grupowej lub udzieleniem innego świadczenia w ramach umowy w celu objęcia opieką medyczną lub terapeutyczną oraz potwierdzenia danych zgodnie z przepisami ustawy o prawach pacjenta;
  5. prowadzenia kontaktu telefonicznego lub e-mailowego z pacjentem w związku z prowadzoną działalnością oraz udzielonymi świadczeniami, w tym umówionymi wizytami, co stanowi uzasadniony interes prawny, o który mowa w rozporządzeniu 2016/679 (art. 6 ust. 1 lit. f);
  6. prowadzenia ksiąg rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, dalej jako ustawa o rachunkowości);
  7. dowodowych ze względu na terminy przedawnienia zobowiązań podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 w zw. z art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa);
  8. dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu działalności prowadzonej przez Pomorskie Centrum Terapeutyczne s.c. i tym samym przetwarzania danych pacjenta w tym celu, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona praw (art. 6 ust. 1 lit. b i f rozporządzenia 2016/679).
 5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWCH
  1. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane są przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy (art. 70 Ordynacji podatkowej, art. 74 ustawy o rachunkowości).
  2. (art. 70 Ordynacji podatkowej, art. 74 ustawy o rachunkowości).
  3. Pomorskie Centrum Terapeutyczne s.c. jako podmiot wykonujący działalność medyczną ma obowiązek przechowywania utworzonej dokumentacji medycznej pacjenta przez okres co najmniej 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu (art. 29 ustawy o prawach pacjenta).
  4. W przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń przez Pomorskie Centrum Terapeutyczne s.c. przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów Kodeksu Cywilnego.

  Po upływie wyżej wymienionych okresów dane pacjenta są trwale usuwane ze wszelkich nośników tych danych, którymi dysponuje Administrator.

 6. PODANIE PRZEZ PACJENTA DANYCH OSOBOWYCH

  Podanie danych osobowych przez pacjenta jest obowiązkowe ze względu na prowadzenie dokumentacji medycznej na zasadach przewidzianych przepisami prawa, w tym w szczególności do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. Brak podania danych osobowych uniemożliwia realizację obowiązków ciążących na Administratorze. Tym samym, w przypadku niepodania danych osobowych przez pacjenta, Administrator zastrzega sobie prawo odmowy umówienia wizyty lub udzielenia świadczenia leczniczego.

 7. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

  Z uwagi na konieczność zapewnienia sprawnego funkcjonowania, odpowiedniej organizacji zadań i celów oraz realizacji świadczeń przez Pomorskie Centrum Terapeutyczne s.c. Administrator może przekazać dane osobowe pacjenta podmiotom świadczącym usługi na jego rzecz. W szczególności w zakresie infrastruktury informatycznej, w tym usług wsparcia informatycznego lub wsparcia działalności prowadzonej przez Administratora. Dane osobowe, o których mowa w niniejszej polityce prywatności mogą zostać również przekazane innym podmiotom leczniczym w celu zapewnienia ciągłości opieki medycznej. Administrator może również przekazać dane osobowe pacjenta osobom przez niego upoważnionym w ramach realizacji praw pacjenta.

 8. PRAWA PACJENTA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH

  Pomorskie Centrum Terapeutyczne s.c. jako Administrator danych, zgodnie z przepisami rozporządzenia 2016/679 zapewnia pacjentom, których dane dotyczą prawo do:

  1. dostępu do swoich danych osobowych;
  2. żądania prostowania danych osobowych;
  3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. żądania usunięcia danych osobowych, o ile przepisy prawa nie obligują Administratora do ich przetwarzania;
  5. przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od administratora danych osobowych
  6. w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Osoba, której dane dotyczą może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Administrator przekazał dane, o których mowa do innego administratora;
  7. prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
   (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  W celu realizacji ww. praw osób, których dane dotyczą (lit. a-f) należy kontaktować się z Administratorem (dane kontaktowe znajdują się w pkt. 1 niniejszej Polityki prywatności).

Prywatny Ośrodek Leczenia Uzależnień oferuje leczenie uzależnień. Leczymy uzależnienie od internetu, uzależnienie od komputera, uzależnienie od hazardu i inne uzależnienia behawioralne. Skuteczna terapia alkoholowa Gdańsk, Gdynia, Rumia, Pomorskie.